යෝජනාව දුර්වල නැහැ - රොබට් බ්ලේක් කියයි.

Saturday, 23 March 2013 - 19:10

%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B6%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබූ යෝජනාව පිළිබඳව ඇතැම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පළ කරන අදහස් ඇමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.

[MP3]s55831[/MP3]