අරාබි ලීගයෙන් සිරියා විපක්ෂයට අවි.

Wednesday, 27 March 2013 - 19:28

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92.

සිරියාවේ විරුද්ධ පක්ෂයට අවි ආයුධ ලබාදීමට අරාබි ලීගය එකඟ වී තිබෙනවා. සිරියානු රජයට හිමි ආසනයද එරට විරුද්ධ පක්ෂයට ලබා දුන්නේ ඊයේ දිනයේයි. සිරියානු රජය සහ විපක්ෂය අතර ගැටුම් ආරම්භ වී වසර දෙකකට අධික කාලයක් ගතවී අවසන්.