සංවර්ධනය සහ සංහිඳියාව අතර සමීප බැඳීමක්. ජනපති

Wednesday, 29 May 2013 - 18:49

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B4+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය සහ සංහිඳියාව අතර සමීප සම්බන්ධයක් පවතින බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ආසියාතික රටවල් සේවාධාවක ආර්ථිකයන් බවට පරිනාමය වනවිට වැදගත් සහයෝගීතාවයන් ඇතිකරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර සිටියා. ඒ, චීන මහජන ශාලාවේ අද පැවති ගෝලීය සේවා සංසදයේ බීජිං සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය අමතමින්.
 
[MP3]s59927[/MP3]