අනාගත කාන්තාවට වගකීම් වැඩියි. ජනපති.

Sunday, 09 June 2013 - 8:08

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92.

අනාගතයේදී කාන්තාව සතු වගකීම් තවදුරටත් ඉහළ යන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. එම නිසා වර්තමානයේ පාසල් දැරියන් ඒ සඳහා සූදානම් කළ යුතු බවයි කළුතර බාලිකා විද්‍යාලයේ ඊයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ.
 
[MP3]s60607[/MP3]