ජගත් සංවිධාන ළමා සොල්දාදු ලැයිස්තුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවතට.

Thursday, 13 June 2013 - 12:43

%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7.


 
ජගත් සංවිධාන මහ ලේකම්වරයාගේ ළමා සොල්දාදුවන් පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාවෙන්  ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කර තිබෙනවා. ඊයේ නිකුත් කළ වාර්ෂික වාර්තාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවත්කර ඇති බවයි ජගත් සංවිධානය නිවේදනය කළේ. ඊට පෙර වසර කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාව ළමා සොල්දාදුවන් සම්බන්ධයෙන් ජගත් සංවිධාන මහ ලේකම්වරයාගේ වාර්තාවට ඇතුළත්ව තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාත්මක කළ ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම සැළකිල්ලට ගෙන මෙම ඉවත් කිරීම සිදුකර ඇති බවයි ජගත් සංවිධාන මහ ලේකම්වරයාගේ ළමා සොල්දාදුවන් පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිත ලෙයිලා ශරෝගුයි සඳහන් කළේ. මීට අමතරව  මෙම ලැයිස්තුවෙන් නේපාලයද 2012 වසරට අදාළව ඉවත් කර තිබෙනවා. මේ අතර මධ්‍යම අප්‍රිකානු රටවල් 11ක් සහ එහි ක්‍රියාත්මක  සන්නද්ධ කණ්ඩායම් 55 ක් මෙම ලැයිස්තුවට අලූතින් එක්කර ඇති බවයි එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.