හැටන් - නුවරඑළිය මාර්ගය විවෘතයි.

Friday, 14 June 2013 - 10:04

%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92.


 

හැටන් - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ මේ වනවිට සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කර ඇති බව වාර්තා වනවා. කිරිමැටිය ප්‍රදේශයේදී පස් කන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් හැටන් - නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගය රථවාහන ගමනාගමන කටයුතුවලට අද පෙරවරුවේ බාධා එල්ල වුණා. ඒ හේතුවෙන් පැය කිහිපයක් මාර්ගය වසා තැබීමට පියවර ගත් අතර මේ වනවිට මාර්ගය ගමනාගමන කටයුතු සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘතව ඇති බව හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළා.