ධීවරයන්ට මුහුදු යාම තවදුරටත් අවදානම්.

Saturday, 22 June 2013 - 18:53

%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

ඉදිරි පැය 12 තුළ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු ගෙන එන ‘‘වෙදර් ෆොකාස්ට්’’ විශේෂාංගය.

[MP3]s61529[/MP3]