ජනතා අභිෂේකයෙන් හිරු එෆ්. එම්. 15 වන සංවත්සරය සමරයි.

Monday, 01 July 2013 - 8:16

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B7%86%E0%B7%8A.+%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A.+15+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ශ්‍රී ලාංකීය ගුවන් විදුලි වංශ කථාව නව මඟකට යොමු කළ හිරු එෆ්.එම්. උපත සිදුවී අදට වසර 15යි.
 
[MP3]s62099[/MP3]