ආදිවාසීන් වඳවී යාමේ තර්ජනයක.

Thursday, 04 July 2013 - 7:41

%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A.

ආදිවාසී ජනතාව වඳවී යාමේ තර්ජනයකට මේ වනවිට මුහුණ දී ඇති බවට ආදිවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලැත්තන් පවසනවා. ඔහු කියා සිටියේ රැකියා සඳහා නගරයට යන ආදිවාසී තරුණ පරපුර සිංහලයන් සමග අවාහ විවාහ වීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගතවී ඇති බවයි. ඒ පිළිබඳව පැහැදිළි කරන ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලැත්තෝ.

 
[MP3]s62302_1[/MP3]

 

ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලැත්තන්.

 
[MP3]s62302_2[/MP3]