සිරියාවට දුර්භික්ෂයක් එන ලකුණු.

Wednesday, 17 July 2013 - 7:55

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94.
සිරියාව තුළ සිදුවන මිනිස් ඝාතන සහ අවතැන්වීම් රුවන්ඩාවේ 1994 වසරේ සිදුවූ මිනිස් ඝාතනවලට සමාන තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව ජගත් සංවිධානය ප්‍රකාශ කළා. එම සංවිධානයේ වාර්තාවලට අනුව මාසයක කාලයකදී සිරියාවේ ගැටුම්වලින් පුද්ගලයන් 5000ක් පමණ මිය යනවා. 1994 කාලසීමාව තුළ රුවන්ඩාවේ පැවැති ගෝත්‍රික ගැටුම්වලින් ද මෙවැනිම පිරිසක් මිය ගියා. මෙම තත්ත්වය අඛණ්ඩව පැවැතියහොත් සිරියාවට දුර්භික්ෂ අවධානමක් ද මතුවනු ඇති බව ජගත් සංවිධානයේ අදහසයි.