අදත් දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකටම වැසි.

Friday, 26 July 2013 - 8:10

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92.

දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකටම අද දිනය තුළ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන කාලගුණ විද්‍යාඥ ජීවන් කරුණාරත්න.

[MP3]s63772[/MP3]