උඩුප්පිඞ්ඩි - වඩුක්කොඩෙයි ආසන දෙමළ සන්ධානය ජය ගනී.

Saturday, 21 September 2013 - 21:00

%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%9E%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92+-+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93.උඩුප්පිඞ්ඩි - ආසනය ජය ගත් දෙමළ සන්ධානය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 18,855 ක්. ප්‍රතිශතය 87 යි දශම 6 යි 5 යි. සියයට 11 යි දශම 2 යි 7 ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකර ගත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2424 ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 57 ක් ලබා තිබෙනවා. ප්‍රතිශතය 0 යි දශම 2 යි 6 ක්.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------


වඩුක්කොඩෙයි ආසනය ද ජය ගත්තේ දෙමළ සන්ධානයයි. ඡුන්ද 23,442 ක් ලබා ගත් දෙමළ සන්ධානයට එහි හිමිවූ ප්‍රතිශතය 84 යි දශම 5 යි 2 ක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡුන්ද 3763 ක් ලබා ගත්තා. ප්‍රතිශතය 0 යි දශම 6 යි 2 ක්.


මනිපායි ආසනය ද ඡන්ද 28,210 ක් ලබා ගත් දෙමළ සන්ධානය ජය ගත්තා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවූයේ ඡන්ද 3898 ක් පමණයි. ඡන්ද 88 ක් ලබා ගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එහි 4 වන ස්ථානය හිමිව තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------

මහනුවර සහ නුවරඑළිය තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල ද මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත් කෙරුණා. මහනුවර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 14,583 ක්.එක්සත් ජාතික පක්ෂය 4219 ක් ද, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 2274 ක් ද ලබා ගත්තා. ඡන්ද 5403 ක් හිමි කර ගනිමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නුවරඑළිය තැපැල් ඡන්දය ජයග්‍රහණය කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවී ඇත්තේ ඡන්ද 1639 ක් පමණයි.

------------------------------------------------------------------------------------------------

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ - මාතලේ ආසනය ද ජය ගත්තේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයයි. ඔවුන් ඡන්ද 23,138 ක් හිමි කර ගත් අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබාගැනීමට හැකිවුණේ ඡන්ද 15,025 ක් පමණයි. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය ඡන්ද 3580 ක් හිමි කර ගත්තා.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ඡන්ද 19,596 ක් හිමි කර ගත් දෙමළ සන්ධානය කන්කසන්තුරේ ආසනය ද ජය ගත්තා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එහිදී ලබා ගත හැකිවූයේ ඡන්ද 4048ක් පමණයි.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ රත්තොට ආසනයේ ජය හිමිවුණේ ඡන්ද 29,568 ක් හිමි කර ගත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයටයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 14,103 ක් ලබා ගත්තා. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය ඡන්ද 5040 ක් ලබා ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයට රත්තොට ආසනයෙන් හිමිව ඇත්තේ ඡන්ද 2351 ක් පමණයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 1402 ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------

කයිට්ස් ආසනයේ ද ජය ගෙන ඇත්තේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයයි. ඒ ඡන්ද 8917 ක් ලබා ගනිමින්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 4164 ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------
මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මහනුවර ආසනයේ ප්‍රතිඵලය ද මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත් කෙරුණා. ඒ අනුව, ඡන්ද 10047 ක් ලබා ගනිමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය එම ආසනය ජය ගත්තා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවූයේ ඡන්ද 9156 ක් පමණයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 1741 ක් ලබා ගත් අතර, ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය හිමි කර ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 498 ක්.

------------------------------------------------------------------------------------------------

උතුරු පළාත් සභාවට අදාළව කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය ජය ගැනීමට දෙමළ සන්ධානය සමත් වුණා. ඒ ඡන්ද 37,079 ක් ලබා ගනිමින්. ඒ අනුව ඔවුන්ට මන්ත්‍රී ධුර 3 ක් හිමිව තිබෙනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමි කර ගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 7897 ක් ලබා ගනිමින්. ඊළවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ ඡන්ද 300 ක් ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් සන්ධානය ඡන්ද 60 ක් ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 53 ක් ද ලබාගෙන තිබෙනවා.

මේ අතර, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ නල්ලූර් මැතිවරණ බලප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ද මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත් කෙරුණා. එහි ජය හිමිවුණේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයටයි. ඔවුන් ඡන්ද 23,733 ක් ලබා ගත් අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවී ඇත්තේ ඡන්ද 2651 ක් පමණයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 148 ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------
උතුරු පළාත් සභාවට අදාලව මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මීට ටික වේලාවකට පෙර නිකුත් වුණා. එම ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව දෙමළ සන්ධානය ඡන්ද 27,620 ක් හිමිකර ගත් අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 7063 ක්. ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඡන්ද 199 ක් ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 195 ක් ද හිමිකරගෙන තිබෙනවා. මේ අනුව, මන්ත්‍රී ධුර 4 ක් මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට ලැබී ඇති අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට එක් මන්ත්‍රී ආසනයක් හිමිව තිබෙනවා. මේ අතර, ඡන්ද 36,323 ක් ලබා ගත් දෙමළ සන්ධානය කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ ද ජයග්‍රහණය කළා. එහිදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 7737 ක්. ඊළවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ ඡන්ද 300 ක් ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් සන්ධානය ඡන්ද 60 ක් ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 53 ක් ද ලබාගෙන තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------

උතුරු පළාත් සභාවට අදාලව මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මීට ටික වේලාවකට පෙර නිකුත් වුණා. එම ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව දෙමළ සන්ධානය ඡන්ද 27,620 ක් හිමිකර ගත් අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 7063 ක්. ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඡන්ද 199 ක් ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 195 ක් ද හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------

උතුරු පළාත් සභාවට අදාළව දිස්ත්‍රික් පහේම තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල මේ වනවිට නිකුත් වී අවසන්. එම දිස්ත්‍රික් පහේම තැපැල් ඡන්ද ජය ගැනීමට සමත්වුණේ දෙමළ සන්ධානයයි. යාපනය, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, වව්නියාව සහ මන්නාරම යන සියලූ දිස්ත්‍රික්කවලින් දෙමළ සන්ධානය ලබා ගත් මුළු තැපැල් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 11,228 ක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එහිදී තැපැල් ඡන්ද 2136 ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය උතුරු පළාතේ සමස්ත තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව ලබාගෙන ඇති මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 110 ක්. වව්නියාව සහ මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික්කවලින් පමණක් උතුරු පළාත් සභාවට තනිව තරග වැදුණු ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය තැපැල් ඡන්ද 159 ක් ලබා ගත්තා.

මන්නාරම තැපැල් ඡන්දය ද දෙමළ සන්ධානය ජය ගත්තේ ඡන්ද 1300 ක් ලබා ගනිමින්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 408 ක් හිමි කර ගත් අතර, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 135 ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි කර ගැනීමට හැකිවූයේ ඡන්ද 7 ක් පමණයි.

------------------------------------------------------------------------------------------------

මාතලේ දිස්ත්‍රික් තැපැල් ඡන්දය ජය ගැනීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමත්වුණා. ඒ ඡන්ද 7566 ක් ලබා ගනිමින්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 2568 ක් හිමි කර ගත්තා. මෙවර මැතිවරණයට පළමු වරට ඉදිරිපත් වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 725 ක් ලබා ගත් අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමිකර ගත හැකිවූයේ ඡන්ද 284 ක් පමණයි.

------------------------------------------------------------------------------------------------

යාපනය දිස්ත්‍රික් තැපැල් ඡන්දය දෙමළ සන්ධානය ජය ගත්තේ ඡන්ද 7625 ක් ලබා ගනිමින්. එක්සත් ජනතා නිදහන් සන්ධානය ඡන්ද 1099 ක් හිමි කර ගත් අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 35 ක් පමණයි.

------------------------------------------------------------------------------------------------

උතුර පළාත් සභාවේ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව එය ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ ද දෙමළ ජාතික සන්ධානයයි. ඔවුන් ඡන්ද 901 ක් ලබාගෙන ඇති අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 323 ක් හිමිකර ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිමිකර ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 65 ක්. මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඡන්ද 24 ක් ද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 15 ක් ද, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 12 ක් හිමිකර ගෙන තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------

උතුර, මධ්‍යම සහ වයඹ පලාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ කිලිනොච්චි තැපැල් ඡන්දයට අනුව එය ජයග්‍රහණය කිරීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමත්වුණා. ඔවුන් ඡන්ද 756 ක් හිමිකර ගත් අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබා ගත හැකිවූයේ ඡන්ද 160 ක් පමණයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් සන්ධානය, ශ්‍රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය ඡන්ද 1 ක බැගින් හිමිකර ගෙන තිබෙනවා.

------------------------------------------------------------------------------------------------

උතුර, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් සභා මැතිවරණයේ මුල්ම තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත් කෙරුණා. ඒ අනුව මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ජන්ද ප්‍රතිඵලයට අනුව එය ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි. ඔවුන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 646 ක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජන්ද 146 ක් ලබා ගෙන ඇති අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 2 ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1 ක්.