මාතලේ ජය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට.

Sunday, 22 September 2013 - 8:43

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7.

මධ්‍යම පළාතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිඵලය අනුව සන්ධානය ජයග්‍රහණය කළා. ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 135 128 ක්. ඔවුන් දිනා ගත් මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 7 යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවූයේ මන්ත්‍රී ධුර 3 ක් පමණයි. ඔවුන් ඡන්ද 63 365 ක් ලැබුවා. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය මාතලේ 3 වන තැනට පත්වෙමින් ඡන්ද 10 498 ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් එක් මන්ත්‍රි ධුරයක් හිමිවුණා. මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඡන්ද 6651 ක් ලබා ගත් අතර, සරත් ෆොන්සේකාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 4423 ක් ලබමින් 5 වන ස්ථානයට පත්වුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිමිවුණේ 6 වන ස්ථානයයි. ඔවුන් ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 3937 ක්.

මධ්‍යම පළාතේ - මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලග්ගල ආසනය ඡන්ද 26,351 ක් ලබමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජය ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 12,525 යි. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය ඡන්ද 1703 යි.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දඹුල්ල ආසනය සන්ධානය ජය ගත්තේ ඡන්ද 48,505 ක් ලබමින්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 19,144 යි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්ද 1539 ක් ලබා ගත්තා.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ - මාතලේ ආසනය සන්ධානය ජය ගත්තා. ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23,138යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 15,025 යි. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය ඡන්ද 3580 ක් ලබා ගත්තා.

රත්තොට ආසනය සන්ධානය ජය ගත් අතර ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 29,568 ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 14,103 යි. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5040 යි.

මධ්‍යම පළාතේ - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මහනුවර ආසනය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජය ගත්තේ ඡන්ද 10,047 ක් ලබමින්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 9156 ක් ලැබුවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 1741 ක් ලැබුවා.

මහනුවර - උඩුනුවර ආසනය සන්ධානය ජය ගත්තා. ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23,613 ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 19, 071 ක් ලැබුවා. මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2448 ක්.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ජය ගත්තේ සන්ධානයයි. ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 14,583 ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 4219 ක් ලැබුවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2274 ක්.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ජයගත්තේ සන්ධානයයි. ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 5403 යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1639 ක් ලැබුවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 373 ක් ලබාගත්තා.

වයඹ පළාතේ - පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ජයගත්තේ සන්ධානයයි. ලැබූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4026 ක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 1177 ක් ලැබූ අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඡන්ද 358 ක් ලබාගත්තා.

වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ජයග්‍රහණය කළ සන්ධානය 31 516 ක් ලබාගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 6956 යි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 3330 ක් ලැබුවා.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හාරිස්පත්තුව සන්ධානය ජයගත්තේ ඡන්ද 52 924 ක් ලබමින්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 32 401 යි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 5216 යි.

මහනුවර - ගලගෙදර ආසනය සන්ධානය ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද 19 072 ක ලබමින්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්ද 8931 යි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 1548 යි.

මහනුවර - යටිනුවර ද සන්ධානය ජයගත් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙවන ස්ථානය ලබා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය තුන්වන ස්ථානයට පත්වුණා.

කුරුණෑගල - දොඩම්ගස්ලන්ද මෙන්ම පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වෙන්නප්පුව, ආණමඩුව, සහ නාත්තන්ඩියද සන්ධානය ජයගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙවන ස්ථානයට පත්වෙද්දී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය තුන්වන ස්ථානයට පත්වුණා.

කුරුණෑගල - දොඩම්ගස්ලන්ද මෙන්ම පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වෙන්නප්පුව, ආණමඩුව, හලාවත සහ නාත්තන්ඩියද සන්ධානය ජයගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දෙවන ස්ථානයට පත්වෙද්දී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය තුන්වන ස්ථානයට පත්වුණා.