හඟුරන්කෙත ජයත් සන්ධානයට.

Sunday, 22 September 2013 - 9:20

%E0%B7%84%E0%B6%9F%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ හඟුරන්කෙත ආසනයේ ජයද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවුණා. ඒ, ඡන්ද 24 276 ක් ලබාගනිමින්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මෙහිදී හිමිවූයේ ඡන්ද 13 200 ක් පමණයි.