සන්ධානයට ආසන 77 ක්. TNA 30 ක්. UNP 28 ක්. ෆොන්සේකාගේ පක්ෂයට 5 ක්. JVP යට එකයි.

Sunday, 22 September 2013 - 12:49

%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1+77+%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+TNA++30+%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+UNP+28+%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+%E0%B7%86%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+5+%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+JVP+%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.

ඒ අනුව පළාත් තුනෙන්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමි මන්ත්‍රි ධුර සංඛ්‍යාව 77 ක්. දෙමළ ජාතික සන්ධානයට මන්ත්‍රි ධුර 30ක් හිමිවු අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්ත්‍රි ධුර 28 ක් හිමිවුණා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට හිමිවූ මන්ත්‍රි ධුර සංඛ්‍යාව 5 ක්. ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය මන්ත්‍රි ධුර 4 ක් සහ ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයට ආසන දෙකක් හිමිවුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ කඳුරට ජනතා පෙරමුණ එක් මන්ත්‍රී ආසනය බැගින් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.