අපේක්ෂකයින් 1506 කට ඇපත් නැහැ.

Monday, 23 September 2013 - 18:59

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+1506+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.


 
මෙවර පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේදී ස්වාධීන කණ්ඩායම් අපේක්ෂකයන් 1506 කගේ ඇප රාජසන්තක කර තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමකදී එක් ස්වාධීන කණ්ඩායමක අපේක්ෂකයෙකු රුපියල් 2000 ක ඇප මුදලක් තැන්පත් කළ යුතු වනවා. ඒ අනුව, මෙවර පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේදී එක් ස්වාධීන අපේක්ෂයෙකුවත් තේරී පත්වූයේ නැහැ. ඒ අනුව ඔවුන් විසින් තැන්පත් කළ රුපියල් තිස්ලක්ෂ 12,000 ක ඇප මුදල් රාජසන්තක කෙරෙණු ඇති.