වීඩියෝ : ශ්‍රී ලංකාවේදී අසාර්ථකයි. - බෑන් කී මූන් මහ සමුළුවේදීම පිළි ගනී.

Wednesday, 25 September 2013 - 7:56

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%B6%E0%B7%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93.

සැසිවාරය ඇමතූ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බෑන් කී මූන් සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධය පැවැති කාලසීමාවේදී සිදුකළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ජගත් සංවිධානය අසාර්ථක වී ඇති බවයි. අදාළ කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දී ජගත් සංවිධානය ක්‍රියා කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පසු විපරමක් සිදුකිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි ඔහු කියා සිටියේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ක්‍රමවේදයන් ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධය පැවැති කාලසීමාව තුළ අසමත් මට්ටමක පැවැති බව බෑන් කී මූන් ජගත් සංවිධාන මහ සමුළුවේදී ප්‍රකාශ කළේ පළමු වරටයි.