ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට.

Tuesday, 01 October 2013 - 10:57

%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7.


මේ වසරේ, 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා. ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩොට් ඩොනෙට්ස් ඩොට් එල් කේ යන විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් 5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලය හරහා බලාගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. කොළඹ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ අධ්‍යාපන කලාපයේ ප්‍රතිඵල විදුහල්පතිවරුන්ට පැමිණ ලබා ගැනීමට හැකි බවත්, අනෙකුත් ප්‍රතිඵල තැපෑලට යොමු කරන බවත්, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.