මානව හිමිකම් දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකා තැන යහපත් වෙයි.

Wednesday, 16 October 2013 - 13:52

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92. 

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ තුන්වන කාර්තුව වනවිට ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් දර්ශකයේ යහපත් තත්ත්වයක් අත්පත්කරගෙන ඇති බව මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාව පවසනවා. එම කොමිසම් සභාවේ නීති ලේකම් නිමල් පුංචිහේවා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ උගත් පාඩම් සහ ප්‍රතිසන්ධාන කොමිසම් වාර්තාවේ ඇතැම් කරුණු ක්‍රියාත්මක වීමද මෙම තත්ත්වය ළඟා කරගැනීමට බලපා ඇති බවයි.