වීඩියෝ : පාර්ලිමේන්තු විවාද හෙට සිට මහජනතාවට සජීවීව.

Tuesday, 22 October 2013 - 13:45

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B7%80.

මින් ඉදිරියට පාර්ලිමේන්තු සැසි වාර මහජනතාවට සජීවීව බලා ගැනීමේ අවස්ථාව හෙට සිට උදා වන බව කථානායක චමල් රාජපක්ෂ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. ජයන්තිපුර - පාර්ලිමේන්තු රථ ගාල පිහිටි භූමියේ පුළුල් තිර යොදා මෙලෙස පාර්ලිමේන්තු විවාද ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.