වීඩියෝ:ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාට ආශිර්වාද පතා ආගමික වතාවත්.

Sunday, 27 October 2013 - 23:07

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A.+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතාට ආශිර්වාද පතා  කොළඹ දවටගහ මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ දී විශේෂ ආගමික පූජාවක් පැවැත්වුණා.

එම අවස්ථාවට මුස්ලිම් බැතිමතුන් විශාල පිරිසක්ද එක්ව සිටි අතර මන්ත්‍රීවරයා ඔවුන් සමග  සුහද කතා බහක ද නිරත වුණා.