දීපවාලි වෙනුවෙන් දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් නොවැම්බර් 01 වැනිදා වැසේ.

Wednesday, 30 October 2013 - 13:18

%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+01+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A.

හින්දු බැතිමතුන්ගේ දීපවාලි උත්සවය නිමිත්තෙන් සියලූම දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සඳහා නොවැම්බර් මස 01 වැනිදා නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

නොවැම්බර් මස 02 වන සෙනසුරාදා දිනටයි දීපවාලි උත්සවය යෙදී ඇත්තේ. දීපවාලී උත්සවය වඩාත් අර්ථවත්ව සැමරීමට අවස්ථාව ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගත් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මෙම නිවාඩු දිනය වෙනුවෙන් දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් නොවැම්බර් මස 09 වන සෙනසුරාදා අධ්‍යයන කටයුතු සිදුකරන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියා සිටියා.