ඒකබද්ධ කාලසටහන ලබන වසරේ.

Wednesday, 30 October 2013 - 20:20

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A.ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ඒකාබද්ධ කාලසටහන් ක්‍රමය ලබන වසරේ ජනවාරි 15 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා. බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා පත්කර ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ රැස්වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණය ගැනුනු බවයි පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවා අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක ප්‍රකාශ කළේ. මේ අනුව ඒකාබද්ධ කාලසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා සියයට 60 ක ප්‍රතිශතයක්ද ලංගම බස් රථ සඳහා සියයට 40 ක ප්‍රතිශතයක්ද ලබාදීමට මෙහිදී තීරණය වී තිබෙනවා.