වීඩියෝ : ස්වර්ණමාලි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ කඨින පිංකම ආර් . දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

Thursday, 31 October 2013 - 13:16

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%3A+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A8%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A+.+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A.වැල්ලම්පිටිය සේද වත්ත ස්වර්ණමාලි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන කඨින පිංකම  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ආර් . දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුනා ධාතු කරඩුවට  පුද පුජා පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව කඨින  චීවරය පෙරහැරේ වැඩම වීම  සිදු කරන ලද්දේ මන්ත්‍රිවරයා විසිනි