සිරියාවේ රසායනික අවි විනාශ කෙරේ.

Thursday, 31 October 2013 - 19:50

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.

සිරියාවෙන් සොයාගත් රසායනික අවි සහ ඊට අදාළ නිෂ්පාදන මෙන්ම ඒ සඳහා භාවිත කළ උපකරණ විනාශ කළ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ රසායනික අවි තහනම් කිරීමේ සංවිධානය පවසනවා. සිරියානු හමුදාව සිවිල් ජනතාව ඝාතනය කිරීම සඳහා රසායනික අවි භාවිත කළ බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමගයි එම සංවිධානය සිරියාවේ නිරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කළේ. තවදුරටත් රසායනික අවි පවතින්නේ නම් සිරියාව 2014 වර්ෂයේ මැද භාගය වනවිට ඒවා භාරදිය යුතුයි.