වීඩියෝ: ලං.වි.ම.ට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අධිකරණයට.

Monday, 04 November 2013 - 19:15

%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%3A++%E0%B6%BD%E0%B6%82.%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%B8.%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7.

2012 - 2013 වර්ෂ සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් අනුමත කළ පුනර්ජනනීය විදුලිය මිලදී ගැනීමේ අය ක්‍රමයට අදාළ නියමයන් ක්‍රියාත්ම කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නියෝග කරන්නැයි ඉල්ලා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කොළඹ දිසාඅධිකරණය හමුවේ අද (04) පෙත්සමක් ගොනු කළා. එම පෙත්සම මගින් ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ඇතුළු පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමට මණ්ඩලය මැලිකමක් දක්වන බවයි. ඒ වෙනුවට ඔවුන් මිල අධික තාප විදුලිය පමණක් මිලදී ගන්නා බවත්, පෙත්සමෙන් දක්වා තිබෙනවා. පුනර්ජනනීය විදුලි ප්‍රභවයන්ගෙන් විදුලිය මිලදී ගතහොත් විදුලි ගාස්තුව ද අඩු කර ගත හැකි බව පෙත්සම ගොනු කිරීමෙන් අනතුරුව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දැක්වූ නීතිඥ නිමල් කුරුවිට බණ්ඩාර සදහන් කළා.