මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැයත් සන්ධානය පරදියි.

Thursday, 05 December 2013 - 14:40

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ බලය පවතින මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලබන වසර සඳහා වන අයවැය වැඩි ඡන්ද 07 කින් අද (05) පරාජයට පත්වුණා. අයවැය සඳහා පක්ෂව සභාපතිවරයා පමණක් ඡුන්දය භාවිත කළ අතර, උප සභාපතිවරයා ඇතුළු සන්ධානයේ  මන්ත්‍රීවරුන් 06 දෙනා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිත කර තිබුණා.