පළාත් පාලන පනත ගැන එජාපයට ප්‍රශ්නයක්.

Sunday, 15 December 2013 - 7:48

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.
පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන සහ  ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂයන් සංශෝධන සහිතව ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. එහිදී විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජෝන් අමරතුංග පළාත් පාලන පනතට සංශෝධන සිදුකරන්නේදැයි ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කළා.

ඒ පිළිබඳව සහ ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු ඇතුළත් අයවැය 2014 විශේෂාංගය.

[MP3]s73442[/MP3]