2014 අය වැය සම්මතයි.

Friday, 20 December 2013 - 18:00

2014+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92.
2014 වසර සඳහා වූ අයවැය තෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 95 කින් මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. ඊට පක්ෂව ඡන්ද 155 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 60 ක් පමණයි.