වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට අධි තාක්ෂණික උපකරණ.

Monday, 23 December 2013 - 7:37

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB.
බන්ධනාගාරවල ක්‍රියාත්මක ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා බන්ධානාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ අනුව වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ආශ්‍රිතව ප්‍රථමයෙන් අධි තාක්ෂණික උපකරණ සවි කිරීම මෙම සතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ. දැනට බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව සිදුවන විවිධ නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවන් සිදුවන බැවින් මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා. මීට අමතරව වැලිකඩ කාන්තා බන්ධනාගාරයටද මෙම අධි තාක්ෂණික උපකරණ සවි කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. බන්ධනාගාර 32 ක් දිවයින පුරා පිහිටා ඇති අතර දැනට වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට පමණක් මෙම අධි තාක්ෂණික උපකරණ සවි කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.