වරිපනම් නොගෙවූ කොළඹ නගරයේ දේපළ වෙන්දේසියේ.

Thursday, 26 December 2013 - 12:50

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A.
වරිපනම් බදු නොගෙවූ කොළඹ නගරයේ නිවාස සහ වෙළඳ ස්ථාන 260ක් වෙන්දේසි කිරීම කොළඹ මහ නගර සභාව විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් කොටුව සහ පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඒවා වන අතර, වෙන්දේසියෙන් රුපියල් ලක්ෂ 3000ක ආදායමක් අපේක්ෂා කරන බවයි නාගරික භාණ්ඩාගාරික කේ.ඞී. චිත්‍රපාල සඳහන් කළේ.