කුරුඳු නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනයට පියවර.

Saturday, 03 January 2015 - 19:46

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B3%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB.
ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොල ඉලක්ක කරගනිමින් දේශීය කුරුඳු නිෂ්පාදනය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සුළු අපනයන බෝග ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. දැනටමත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලට කුරුඳු සැපයීමේ 70% ක පංගුවක් හිමිකරගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි. එම වෙළඳපොල තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.