යාපනයේ භූගත ජලයෙහි භයානක දූෂක අඩංගු නෑ

Monday, 23 March 2015 - 10:27

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%91
(2015, මාර්තු මස 22 වනදා, යාපනයේදී) යාපනයේ භූගත ජලයෙහි භයානක  දූෂක අඩංගු නැතිබවට  විශේෂඥ කමිටුව ප්‍රකාශ කිරිම උතුරේ ජනතාවට මහත් අස්වැසිල්ලක් බව උතුරට විදුලි බලය සපයන නෝදර්න් පවර් (පෞද්) සමාගමේ මව් සමාගම වන ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් සමුහ ව්‍යාපාරයක් වූ  එම්.ටී.ඩී වෝකර්ස් පී.එල්.සී සමාගම පවසයි.

උතුරු පළාත් සභාව මඟින් පත්කරන ලද සිව් පුද්ගල විශේෂඥ කමිටු සමාජිකයන් වන යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයයේ රසායන විද්‍යා අංශයේ ආචාර්ය කේ. වෙලායුදමුර්ති,  කෘෂිකර්ම පිඨයේ ආචාර්ය නලිනා ඥාණවේල්රාජා, ඉංජිනේරු පිඨාධිපති ආචාර්ය ඒ. අත්පුදරාජා හා නැගෙනහිර යාපනය විශ්ව විද්යාලයයේ ආචාර්ය ටි. ජෙයසිංහම් විසින් පසුගිය මාර්තු මස  20 වනදා, යාපනයේදි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි.