කොටස් වෙළඳපළ පහළට

Wednesday, 02 September 2015 - 8:15

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපළ ඊයේ දිනයේ පහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා. සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 8.19කින් පහළ වැටී ඒකක 7298.75ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 18.94කින් පහළ වැටී ඒකක 4007.32ක් ලෙස සටහන් වුණා. දිනයේ සමස්ත වෙළදපළ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 732ක්.