භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අනිද්දා

Monday, 07 December 2015 - 12:56

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F
රුපියල් බිලියන විස්සක වටිනාකමකින් යුත් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අනිද්දා සිදු කෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ඒ අනුව දින 91 කින් කල් පිරෙන මිලියන 2000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මෙන්ම දින 182 කින් කල් පිරෙන බිල්පත් මිලියන 8 000 ක්ද මෙහිදී නිකුත් කෙරෙනවා. ඊට අමතරව දින 364 කින් කල් පිරෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලියන දහ දහසක්ද නිකුත් කෙරෙන බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.