මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපතික වෙනස් නොවේ

Thursday, 31 December 2015 - 9:32

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A
2015 දෙසැම්බර් මස මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයේදී මහ බැංකු පොලී අනුපාතවල වෙනසක් සිදුවී නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ඒ අනුව මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 6 ක් සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය සියයට 7.5 ක් ලෙස පවතින බවයි ශ්‍රී ලංකා

මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ. මේ අතර ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය සියයට 1.5 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.