ලෝක ආර්ථික අර්බුදයක්

Friday, 08 January 2016 - 8:37

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
එළඹුනු 2016 වසරේදී තවත් ලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් ඇතිවිය හැකි බවට ලෝක ප්‍රකට ආයෝජක ජෝර්ජ් සෝරෝස් අනතුරු අඟවනවා. එය මීට වසර 8 කට පෙර ඇති වූ ලෝක ආර්ථික අර්බුදය තරම් දැවැන්ත අර්බුදයක් විය හැකි බවයි කොළඹ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවට සහභාගි වෙමින් ඔහු ඊයේ කියා සිටියේ. විශේෂයෙන් චීන ආර්ථිකයේ අවගමනය සකස් කිරීමට අපහසු තත්ත්වයක් ලෙස ජෝර්ජ් සෝරෝස් හැඳින්වූවා.