කොටස් වෙළඳපොලේ පහළයෑමක්

Wednesday, 20 January 2016 - 9:31

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%BA%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඊයේ දිනයේදී පහල යාමක් දක්නට ලැබුණා.

සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 41 දශම 37කින් පහල වැටී ඒකක 6283යි දශම 24ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එස් ඇන්ඞ් පී ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 23යි දශම 06කින් පහල වැටී ඒකක 3261යි දශම 3ක් ලෙස වාර්තා වුණා.

දිනයේ සමස්ත වෙළඳපොළ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 766ක්.