කොටස් වෙළඳපොල පහළට

Thursday, 28 January 2016 - 7:47

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ (27) දිනයේදී පහළයාමක් දක්නට ලැබුණා. සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6.41කින් පහළ වැටී ඒකක 6316.46 ක් ලෙස සටහන් වූ ලෙස සටහන් වූ අතර එස්.ඇන්ඩ්.පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 2.73 කින් පහළ වැටී ඒකක 3275.42 ක් ලෙස සටහන් වුණා. දිනයේ සමස්ත වෙළඳපොල පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 614 ක්.