කොළඹ කොටස් වෙළද පොලේ මිළ දර්ශකයන් #StockUpdate

Tuesday, 23 February 2016 - 10:54

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%23StockUpdate
අද දිනයේදී කොළඹ කොටස් වෙළද පොලේ තොරතුරු ගෙන එන්නේ විධායක ආයෝජන  නිළධාරි ආසිරි පෙරමුණුගම..

[MP3]s126939_1[/MP3]