උද්ධමනය පහළ යයි

Wednesday, 24 February 2016 - 7:36

%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය ජනවාරි මාසයේ උද්ධමන අගය සියයට ඍණ 0.7 දක්වා අඩු වී ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ වාර්තා වූ උද්ධමන අගය සියයට 4.2ක්.

එක් මාසයක් සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ පැසෙහි වටිනාකම දැක්වෙන්නේ රුපියල් 36,272ක් ලෙසයි.

2015 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව එම අගය අඩුවීමක් බවයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ අතර, 2016 වසරේ ජනවාරි මාසය සඳහා පාරිභෝගික මිල දර්ශකය දක්වා ඇත්තේ දර්ශක 112ක් ලෙසයි.