කොටස් වෙළඳපළ පහළට

Wednesday, 02 March 2016 - 8:15

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ ඊයේ දිනයේදී පහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා.

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 78.41කින් පහත වැටී ඒකක 6113.4ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 20.23කින් පහත වැටී ඒකක 3229.23ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනයේ සමස්ත වෙළදපොළ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 566ක්.