කොටස් වෙළඳපොළ පහළට

Saturday, 05 March 2016 - 8:42

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ නැවතත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 6057ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එස් ඇන්ඞ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 3204ක් ලෙසයි.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 334ක්.

එහිදී සමාගම් 58ක කොටස් ඉහළ ගිය අතර, සමාගම් 75ක කොටස් පහත වැටුණා.