දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 4.8ක වර්ධනයක්

Wednesday, 16 March 2016 - 8:36

%E0%B6%AF%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+4.8%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2015 වසරට අදාළව ගණනය කළ ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තු ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළා.

ඒ අනුව සමස්තයක් ලෙස එම වසරේ මෙරට දළදේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් මිලියන 86 ලක්ෂ 22 825 ක්.

එය 2014 වර්ෂයට සාපේක්ෂව සියයට 4.8 ක වර්ධනයක්.

ඒ අනුව 2014 වර්ෂය සඳහා ප්‍රකාශිත ආර්ථික වර්ධන වේගය 4.5 සිට 4.9 දක්වා සංශෝධනය වී තිබෙනවා.

2015 වසරේ මුළු දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය පවත්නා මිල ගණන් යටතේ රුපියල් මිලියන 111 ලක්ෂ 83 220 ක්.

2014 වර්ෂයට සාපේක්ෂව වී සහ එළවළු වගා කිරීම පසුගිය වසරේදී යම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

තේ සහ කරදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය සුළු පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බවයි ජනලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.