සේවා වියුක්තිය ඉහළට

Monday, 02 May 2016 - 7:54

%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පසුගිය වසරේ සේවා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 4.6 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ 2014 වසරේ පැවති සියයට 4.3 ක් වූ සේවා වියුක්ති අනුපාතයට සාපේක්ෂවයි.

 2014 වසරේ සියයට 3.1 ක් ව පැවති පුරුෂ සේවා වියුක්ති අනුපාතය පසුගිය වසරේදී සියයට 3 ක් දක්වා අඩුවී ඇති අතර කාන්තා සේවා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 6.5 සිට 7.6 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.