තවත් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අද

Wednesday, 04 May 2016 - 8:03

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF
තවත් මහා පරිමාණ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් අද පැවැත්වෙන බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

එහිදී රුපියල් මිලියන 35,000 ක් වටිනා බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙනු ඇති.