කොටස් වෙළඳපොලේ ඉහළ යාමක්

Thursday, 09 June 2016 - 7:07

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 390 ක් වූ අතර, සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 2.12 කින් ඉහළ ගොස් 6526.12 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

SNDP  ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 1.37 කින් අඩුවී වාර්තාවුනේ ඒකක 3423.12 ක් ලෙසයි.