සුළඟින් තේ නිෂ්පාදනයට බාධා

Thursday, 21 July 2016 - 13:05

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%9F%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
පහතරට ප්‍රදේශවලට රාත්‍රී කාලයේදී බලපාන දැඩි සුළං හේතුවෙන් තේ නිෂ්පාදනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.

අධික සුළං නිසා තේ දල්ල ඉහිරී යාමෙන් තේ නිෂ්පාදනයට බලපෑම් එල්ල වන බවයි කර්මාන්තකරුවන් සදහන් කළේ.

මේ නිසා තේ ආදායම ද පහළ බැස ඇති බව ඔවුන් කියා සිටියා.