කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

Saturday, 23 July 2016 - 7:51

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොල ඊයේ ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළා.

සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6428.77ක් ලෙසයි සටහන් වුණේ.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 32.3 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 619.9 ක්.