කොටස් වෙළඳපොළ පහළට

Wednesday, 27 July 2016 - 7:31

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

දිනය අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය සටහන් වුණේ ඒකක 6387.85 ක් ලෙසයි.

එය පෙරදිනට සාපේක්ෂව ඒකක 9.24 ක පහත වැටීමක්.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 23.9 ක් හුවමාරු වී තිබුණා.

දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 265ක්.